ZAKRES USŁUG

Kancelaria adwokacka świadczy pomoc prawną:

Osobom prawnym, klientom indywidualnym, jednostkom organizacyjnym, obejmującą:

1. Sprawy z zakresu prawa cywilnego:
a) roszczenia z umów, o zapłatę, służebności, zasiedzenie sprawy z zakresu nieruchomości, zachowek, spadek, ubezpieczenia,
b) sprawy z zakresu prawa konkurencji i konsumentów (np. wadliwy zakup, usługi świadczone na rzecz konsumenta),
c) dochodzenie roszczeń odszkodowawczych,
d) prawa pracy (np. ze stosunku pracy, o wynagrodzenie, nadgodziny),
e) prawa administracyjnego (np. decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, koncesje, licencje),
f) prawa gospodarczego,
g) prawa ubezpieczeniowego (np. roszczenia z umów ubezpieczenia na życie, ubezpieczeń majątkowych, OC, AC),
h) spraw emerytalno-rentowych (np. spory z ZUS-em, o ustalenie prawa do emerytury, renty, wysokość świadczeń, świadczenia przedemerytalne, emerytury resortowe),
i) reprezentację strony pokrzywdzonej w postępowaniu karnym( pełnomocnik pokrzywdzonego w postępowaniu karnym, pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego);

2. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego:
a) rozwód;
b) alimenty, władza rodzicielska;
c) uregulowanie kontaktów;
d) zezwolenia Sądu Rodzinnego;

3. Sprawy z zakresu prawa karnego:
a) sprawy o wykroczenie,
b) sprawy o wykroczenie karno-skarbowe,
c) sprawy karne, karno-skarbowe,
d) obronę skazanego w postępowaniu wykonawczym,

4. Reprezentacja Klienta:
a) reprezentację przed Organami administracyjnymi,
b) reprezentację stron w karnym postępowaniu przygotowawczym przed Prokuraturą i innymi organami postępowania przygotowawczego (Policja, ABW, CBA, Urząd Kontroli Skarbowej),
c) reprezentacja stron w postępowaniu przed Sądami Powszechnymi wszystkich instancji,

5. Ponadto świadczy usługi z zakresu:
a) udzielanie porad prawnych,
b) sporządzanie projektów pism procesowych oraz umów,
c) konsultacje prawne w zakresie bieżącej obsługi działalności podmiotów gospodarczych (np. opiniowanie umów, kontraktów),
d) reprezentacja przed sądem polubownym, arbitrażem gospodarczym,